اعضای شورا ی پژوهشی


اعضای شورا ی پژوهشی متشکل از تمام مدیر گروه های دانشکده و دو نفر از ؛

                اساتید متخصص در زمینه آمار و روش تحقیق  می باشد.