تقویم آموزشی دانشگاه

تقویم آموزشی دانشگاه
  تاریخ شروع تاریخ پایان
انتخاب واحد 95/06/16 95/06/25
برگزاری کلاس ها 95/07/03 95/10/24
حذف و اضافه 95/07/17 95/07/21
امتحانات 95/10/25 95/11/10