صورت جلسات شورای پژوهشی

دانشجوی گرامی

لظفا جهت مشاهده جلسات پژوهشی دانشکده ( تآئـید عناویـن ؛ پروپزال ها و طرح های پژوهشی )

بــر روی موضـوع مورد نــظر در قسـمت پائیــن کلــیک فرمائیـــد .

بـا سپــاس

پژوهش دانشکده علوم تربیتی و مشاوره  (مدیریت و حسابداری)

 

پروپزال ها

شصتمین  جلسه مورخ 95/08/18

شصت و یکمین  جلسه مورخ 95/08/25

شصت و دومین  جلسه مورخ 95/09/02

شصت و سومیـــن  مورخ 16/09/95

شصت و چهارمیـن  مورخ  07/10/95

شصت و پنجمین مورخ 95/10/14

شصت و ششمین 95/10/21

شصت و هفتمین مورخ 95/11/12

شصت و هشتمین مورخ 95/11/19

شصت و نهمین مورخ 95/11/26

هفتاد و مین 10/12/95

هفتاد یکمین 17/12/95

تائیدیه موضوع  95/12/11

هفتادو سومین 29/01/96

هفتادو چهارمین 12/02/96

هفتادو پنجمین 20/02/96

هفتادو ششمین 03/03/96

هفتاد و هفتمین 10 /03/96

هفتادو هشتمین 17/03/96

هفتادو نهمین 96/03/30

هشتاد 96/04/21

هشتاد و یک 28/04/96

هشتاد و دو11/5/96

هشتاد و سه1396/06/01

هشتاد و چهار 1396/6/8

هشتاد و پنج 1396/6/15

هشتاد و شش 1396/7/25

هشتادو هفت 1396/8/2

هشتاد و هشت 1396/8/9

هشتاد و نه 1396/8/16

نود 1396/8/23

نود و یک  1396/8/30

نود و دو 1396/9/21

نود و سه 1396/9/28

نود و چهار 1396/10/19

نود و پنج 1396/11/4

نود و شش 96/11/30

نود و هفت 1396/12/15

نود و هشت 1396/12/22

نود و نه 97/1/22

صد 1397/1/28

صدو یک 1397/2/4

صد و دو 1397/2/11

صد و سه 1397/2/25

صد و چهار 97/3/9

صدو پنج 97/3/29

صد و شش 97/4/19

صد و هفت 97/4/25

صد و هشت 97/6/6

صد و نه 97/6/19

صد و ده 97/7/3

صد و یازده 97/7/10

صدو دوازده 97/7/17

صد و سیزده 97/7/23

یکصدو چهارده 1397/7/30

یکصدو پانزده 1397/8/14

یکصدو شانزده  1397/8/28

یکصدو هقده 1397/9/5

یکصدو هجده 1397/9/14

یکصد و نوزده 1397/09/19

یکصد و بیست 1397/09/26

یکصدو بیست و یک 1397/10/03

یکصد و بیست و دو 1397/10/10

یکصد و بیست و سه 1397/10/23

یکصد و بیست و چهار 1397/11/01

یکصد و بیست و پنج 08/11/1397

یکصدو بیست و شش 1397/11/15

یکصدو بیست و هفت 1397/11/29

یکصدو بیست و هشت  1397/12/13

یکصدو بیست و نه  1397/12/20

یکصدو سی 1398/01/19

یکصدو سی و یک 1398/01/26

یکصدو سی و دو 1398/02/08

یکصد.و سی و سه  1398/02/16

یکصدو سی و چهار  1398/02/30

یکصدو سی و پنج 1398/03/20یکصدو سی و پنج  1398/03/20

یکصدو سی و شش 1398/04/10

یکصدو سی و هفت  17/04/1398

یکصد و سی و هشت 1398/05/07

یکصدو سی  و نه  1398/05/14

یکصدو چهل1398/06/04

یکصدو چهل و یک  1398/07/08

یکصدو چهل و  دو  1398/07/15

یکصدو چهل و سه 1398/07/29

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

طـرح پژوهشـــی

 

طرح پژوهشی مربوط به آقای داوود همتی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

تـأئیــد موضـوع 95/08/12

تـأئیــد موضـوع  95/08/18

تـأئیــد موضـوع 95/08/25 

تـأئیــد موضـوع  95/09/03

تـأئیــد موضـوع   95/09/16

تـأئیــد موضـوع  95/9/30

تائیــــد موضوع 14/10/95 

تائیــــــد موضوع 15/10/95 

     تائیـــــد موضوع   05/11/95        

       تائیــد موضــوع   12/11/95        

تائیدیه موضوع 12/10/95

تائیدیه موضوع  95/11/12

تائیبــد موضوع 22/12/95 

تائیـــد موضوع 24/12/95 

تائیـــــــد مــوضوع  96/01/16

تائیدیه موضوع 96/03/03

تائیدیه موضـــوع 17/03/96 

تاییدیه موضوع 28/04/96

تاییدیه موضوع1396/5/1

تایید موضوع 1396/06/01

تایید موضوع 1396/7/2

تایید موضوع 25/7/1396

تایید موضوع 1396/8/9

تایید موضوع 1396/8/16

تایید موضوع 1396/8/23

تایید موضوع 1396/8/30

تایید موضوع 96/9/7

تایید موضوع 1396/9/21

تایید موضوع 1396/9/28

تایید موضوع 1396/9/28

تایید موضوع 1396/10/6

تایید موضوع 1396/10/19

تایید موضوع 1396/10/25

تایید موضوع 8/12/1396

تایید موضوع 96/10/24

تایید موضوع 1397/2/20

تایید موضوع 1397/2/24

تایید موضوعات گروه حسابداری و مدیریت و اقتصاد

تایید موضوع 1

تایید موضوع 2

تایید موضوع 3

تایید موضوع 4

تایید موضوع 5

تایید موضوع 6

تایید موضوع 7

تایید موضوع 8

تایید موضوع 9

تایید موضوع گروه مشاوره

تایید موضوع 1

تایید موضوع 2 تاریخ 97/4/4

تایید موضوع 3 تاریخ 97/3/20

تایید موضوع 4 تاریخ 97/3/29

تایید موضوع 5 تاریخ 97/4/20

تایید موضوع 6 تاریخ 97/6/7

تایید موضوع 7 تاریخ 97/6/20

تایید موضوع 8 تاریخ 97/6/22

تایید موضوع 9 تاریخ 97/7/9

تایید موضوع 10 تاریخ 97/7/10

تایید موضوع 11 تاریخ 97/8/1

تایید موضوع 12

تایید موضوع گروه علوم تربیتی

تایید موضوع 1 تاریخ 97/4/26

تایی موضوع 2 تاریخ 97/7/9

تایید موضوع 3 تاریخ 97/7/10

تایید موضوع 4 تاریخ 97/8/1

تایید موضوع 5تاریخ 97/8/2

تایید موضوع 6 تاریخ 97/8/24

تایید موضوع  7

تایید موضوع 8 تاریخ 97/10/4

تایید موضوع گروه تربیت بدنی

تایید موضوع 1

تایید موضوع گروه علم اطلاعات و دانش شناسی