رویدادها

آخرین مهلت تحویل پایان نامه و دفاع از پایان نامه در ترم جاری

آخرین مهلت تحویل پایان نامه و دفاع از پایان نامه در ترم جاری

به استحضار دانشجویان می رساند مطابق بخشنامه های پژوهشی آخرین مهلت تحویل پایان نامه به دانشکده تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ و آخرین مهلت دفاع از پایان نامه تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ می باشد بدیهی است بعد از این تاریخ می بایست در نیمسال دوم سال تحصیلی ثبت نام داشته باشند

ادامه مطلب