مدیر پژوهش


                                      مدیر پژوهش  : بابک علیا دونیقی

                  کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی, دانشجوی دکتری

                      هیأت علمی تمام وقت گروه علم اطلاعات و دانش شناسی