شورای پژوهشی


شورای پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده هر 15 روز یکبار در اتاق رئیس  دانشکده با حضور اعضای شورا تشکیل می گردد، در این شورا اعضا به صورت گروهی در مورد پروپوزال ها تصمیم گیری می نمایند و در صورتی که پروپوزال دارای مشکل باشد؛ اشکالات آن نوشته می شود و به اطلاع دانشجو رسانده می شود و در غیر اینصورت پروپوزال تصویب شده و نهایتاً اگر کد استاد باز باشد جهت ثبت کد اقدام می شود.