گروه های آموزشی

گروه های آموزشی عبارتند از :

 

1- گروه حسابداری

2- گروه علوم تربیتی

3- گروه مشاوره

4- گروه تربیت بدنی

5- گروه کتابداری

6- گروه تحصیلات تکمیلی مدیریت و حسابداری