تقویم آموزشی دانشگاه

تقویم آموزشی دانشگاه
  تاریخ شروع تاریخ پایان
انتخاب واحد 96/11/8 96/11/12
برگزاری کلاس ها 96/11/15 97/3/22
حذف و اضافه 96/11/27 96/12/3
امتحانات 97/3/27 97/4/27