تماس با دانشکده

به منظور ارتباط با دانشکده راه های ارتباطی زیر در دسترس می باشند :

 

تلفن    :    76509324 - 021

وب سایت   :    http://edu.riau.ac.ir/fa