مدیران گروه (دانشکده علوم تربیتی ؛ مدیریت و حسابداری)

مدیر گروه علوم تربیتی

مدیر گروه مشاوره

مدیر گروه تربیت بدنی

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

مدیر گروه حسابداری

مدیر گروه مدیریت

مدیر گروه اقتصاد