راهنمای تحصیل

1- کلیه دانشجویان سال آخر تحصیلی (حداقل یک ترم قبل از فارغ التحصیلی) جهت بررسی پرونده و رفع نقص احتمالی به آموزش و بایگانی مراجعه نماینــد .

2 - گذراندن درس وصیت نامه امام (ره ) برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری که در مقاطع پاِیین تر نگذرانده اند در مقطع کارشناسی ارشد قبل از اخذ پایان نامه و در مقطع دکتری قبل از ترم امتحان جامع الزامی می باشــد

3- کلیه دانشجویان کاردانی و کارشناسی در هر ترم فقط مجاز به انتخاب واحد یک درس از دروس گروه معارف اسلامی می باشند ولی در ترم آخر در صورت تایید گروه معارف اسلامی فقط تا 2 درس می توانند انتخاب نمایند .

4- با توجه به تعهد کتبی تعدادی از دانشجویان در هنگام ثبت نام مبنی بر ارائه اصل مدرک تحصیلی در مهلت تعیین شده ادامه تحصیل این دانشجویان منوط به تحویل اصل مدرک تحصیلی به بایگانی می باشـتد.

 

 

                                                                         اداره آموزش دانشکــده