معرفی دانشکده


دانشکـده علوم تربیتی و مشاوره ( مدیـریـت و حسابـداری ) به عنـوان بخشی از مجموعـه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحـد رودهـن ؛ 

و در عین حال یکـی از با سابقه ترین آنها در عرصـه علــم و دانــش اسـت . این دانشکــده در سال (1377) تاسیــس گردیــده و در

سـال تحصـیلـی 1394  گروههــای آمــوزشی مدیریــت و حسابــداری از مجموعـــه علوم پایه بـــه آن اضافه شده اسـت .

 در حال حاضـر ایــن دانشکده با تــعداد  13 رشـته در مقطع دکــتری تخصصی و 17  رشــته در مقطع کارشناسی ارشــد و 10

رشتـــه در مقطع کارشناسـی جمعا" به تعداد 40 رشتـه تحصیلی با بیش از 3000 دانشجو و تعـداد بیش از 80 عضو هیات علمی

تمام وقت مشغول فعالیت می باشند

 

 

 

گروه های آموزشی 

_________________

- گروه علوم تربیتی  :   کارشناسی پیوسته - ارشد نا پیوسته - دکتری تخصصی . 

- گروه مشــــاوره    :  کارشناسی پیوسته - ارشد نا پیوسته - دکتری تخصصی .

- گروه علم ؛ اطلاعات ؛ دانش شناسی ( کتابـــداری ) :   کارشناسی ارشد ناپیوسته

- 'گروه کارشناسی حسابداری  :   کاردانی حسابداری - کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی -

    کارشناسی پیوسته  - کارشناسی ناپیوسته

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی :  کارشناسی ناپیوسته -  کارشناسی پیوسته - ارشد ناپیوسته

گروه مدیریت   :  ارشد ناپیوسته - دکتری تخصصی

 

همچنین این دانشکده سعی نموده است با فراهم کردن تجهیزات لازم و تنظیم بـرنامه ؛ ترجیحا"در یک روز آخر هفته شرایط مناسبی

را برای متقاضیان تحصیلی فراهم نماید . ...