زمابنبندی تشکیل جلسات شوراها

جلسات شورای پژوهشی دانشکده هر هفته چهارشنبه ها ساعت 2 بعد از ظهر تشکیل می شود.