مدیر آموزش

مدیر آموزش دانشکده : آقای علی اصغر نوروزی می باشند.