کادر اداری دانشکده

1 سلمان مقدسی مسئول دفتر 2394
2 جواد مهدوی متصدی دبیرخانه 2640
3 بابک علیادونیقی مدیر پژوهش 2327
4 محمود احمدی کارشناس پژوهش 2327
5 افسانه هوائی کارشناس امور کلاسها 2391
6 رویا حیدری کارشناس امور کلاسها 2255
7 علی اصغر حاجی علی اکبری امور پشتیبانی 2391
8 علی اصغر نوروزی مدیر آموزش  2248
9 یدالله سرمست کارشناس آموزش  2248
10 بهنام   رمضان کریمی کارشناس آموزش 2573
11 علی    جعفر نیا کارشناس آموزش 2248
12 محمد رحیم   کرد جزی کارشناس آموزش 2573
13 سید حسن    مقصودی کارشناس امتحانات  2211
14 نیره یعقوبی کارشناس آموزش 2393
15 بهنام رمضان کریمی کارشناس آموزش  2392
16 فاطمه   جلالی نیا کارشناس امتحانات 2392
17 حسین   نجف زاده  بایگان 2575
18 حسین شریفی فرد بایگان 2575